فشار به شانه

سفتی و خشکی شانه نشانه چه بیماری است؟

چرا شانه سفت و خشک میشود ؟ – گرفتگی شانه

 گرفتگی شانه   شانه منجمد که در اصطلاح پزشکی Frozen shoulder ن امیده می شود یک بیماری است که سبب خشکی و درد مفصل شانه می شود. نشانه های این بیماری عموما با گشت زمان آغاز...