فروش نوزاد

نوزادی که در کمتر از 5 دقیقه به فروش رسید!!

نوزادی که در کمتر از 5 دقیقه به فروش رسید!! «سیگار را می‌تکاند و باز بدون اینکه لب‌هایش تکانی بخورد، می‌گوید "چون تویی قبول می‌کنم". با همان صورت یخ‌زده. حرف‌هایمان...