پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فروشی

خود فروشی به سبک زن یمنی!

خانم کرمن؛ حقیقتا چندملیون؟؟؟ پول چقدر ارزش دارد ؟ چقدر ارزش که بین این همه نامسلمان برای چند دقیقه تشویق و کف زدن مردان مست، جامعه اسلامی را چند پاره کنی؟خانم یمنی...