دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرقه بهائيت

شرط استخدام :اعتقاد به فرقه ضاله بهائیت

شبکه انگلیسی ساخته من و تو که کمتر از دو سال است فعالیت خود را با سرمایه گذاری مستقیم انگلیسی ها آغاز کرده و با تابلوی فریبنده شبکه ای به اصطلاح اجتماعی و فرهنگی پا به...