شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

فرزند لجباز

با فرزند لجباز خود چه کنم؟

قبل از ارائه راهکارها، بجاست بدانیم که نوجوانان به جهت واقع شدن در مقطعی از دوران زندگی خود که از سوی کارشناسان و روانشناسان، دوران بحران، دوران تولد دوباره، دوران...