چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

فردوسی پور در خواب هندوانه ایی

عادل فردوسی پور در خواب هندوانه ایی

عادل فردوسی پور را همیشه در حال مچ گرفتن و تكه انداختن به این و آن دیده ایم. مجری و تهیه كننده نود همیشه سرزنده، قبراق و اكتیو روبرویمان در صفحه تلویزیون حاضر شده  و...