سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

غسالخانه

یک روز در غسالخانه زنانه!! (+۱۶)

وارد غسالخانه که می‌شوی بوی سدر و کافور گیجت می کند. بو که بپیچد توی مغزت فکر می‌کنی به 16 نفری که امروز غسل شدند. 5 زن و 11 مرد...    ...     ...