عکس کارا دلیوینیه

زن بازیگر 22 ساله و عمارت 8 میلیاردی اش +عکس

خانم بازیگر 22 ساله این روزها دارد در عمارت میلیاردی خود روزگار می گذراند.وی جدیدا گویی از کار بازیگری استعفا داده و به کار مدل روی اورده است. او دوست دارد وقت بیشتری...