عکس عوامل فیلم گذشته اصغر فرهادی در فرش قرمز جشنواره کن