عکس بنزی که هاشمی رفسناجانی را به ستاد انتخابات برد