عکسی جالبی از علی شادمان،امیرمحمد متقیان وسهند جاهدی درکناریکدیگر