عکسی از کودکی جهان پهلوان تختی که تابه حال ندیده اید!