عوامل سریال پروانه برای خبر گاف های سریال جوابیه صادر کردند