علت برداشت بانک مرکزی

علت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی گفت: پس از بی پاسخ ماندن درخواست های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه...