چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

عذرخواهی نویسنده قلب یخی

عذرخواهی نویسنده قلب یخی از مخاطبان

آنقدر آزار و اذیت فکری و مشکلات در این مجموعه به من فشار آورد که واقعا دیگر دوست نداشتم ادامه دهم. اگر فصل سوم را هم تا جایی نشستیم و صحبت کردیم حتی سیناپس نوشتم، فقط و...