عاقبت دردناک این مرد بخاطر ارتباط کثیف با یک گوسفند!