صحبت های جواد یساری

خواندنی ها درباره “جواد یساری”

جواد یساری گفت: من اینجا کاری نمی‌کنم. خلوت خودم را دارم و با مردمی ‌که می‌بینم کیف می‌کنم و عشق.‌ اما از مسولان خیلی دلخورم. من یک بچه مسلمان و بچه هیاتی شش دانگ...