شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

صادر

صادر زعفران ایران توسط اسپانیا

عوارض تعیین شده در زمینه صادرات زعفران نیز می تواند به این اتفاق کمک کند. تعیین عوارض ۵ درصدی برای بسته هایی زعفران که بیش از ۳۰ گرم وزن داشتند و فله ای محسوب شدن از...