شگرد تبلیغاتی اوباما

نامه اوباما شگرد تبلیغاتی دمکراتهاست

مرتضی غرقی در سایت شخصی خود در خصوص موضوع نامه اخیر اوباما به مقامات ارشد ایران یاداشتی را منتشر کرد. —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —     در ادامه...