یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

شماره خطاهای مودم کامپیوتر

معانی و شماره خطاهای مودم کامپیوتر

  600 اگر سیستم در حال شماره گیری باشد و دوباره شماره گیری نمایید این خطا نمایش داده می شود .601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد . 602 . Port هم اکنون باز می باشد برای...