جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شغل مرده‌شور ی

مرد مرده‌شوری که قربانی طاسی همسرش شد

در این پرونده آنچه قابل توجه است موضوع احساس حقارت و عقده های درونی و روانی ابراهیم و نیلوفر است. این زوج هر کدام به واسطه این که در خود احساس کمبود و ضعف می کردند دچار...