چهارشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

شرکتهای امنیتی

درباره ویروس DNS Changer

    به گزارش زیرمیزی،ویروس DNS Changer که این روزها یکبار دیگر در خبرها مطرح شده است، حدود ۵ سال قبل برای اولین بار مشاهده و شناسایی گردید. نویسندگان و گردانندگان...