جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شبكه ضد امنیتی

دستگیری عوامل یک شبکه ضد امنیتی در ایران

خلاصه:وی افزود: دستگیر شدگان با استفاده از وسایل و تجهیزات پیشترفته ارتباطات پنهان که اخیرا از بیگانگان دریافت کرده بودند در حال سازماندهی هسته های خاصی برای...