جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

شاید دردم موجب خنده کسی شود اما هرگز خنده ام نباید موجب درد کسی شود