شاهرخ استخری و صدف طاهریان در فیلم پس کوچه های شمرون