سیر رفتاری

نگرانی های پدر نوزاد منجمد شده

محمد فاضل ‌که‌ چهارمین روز از زندگیش را می‌گذراند‌ پیرترین جنین فریز شده ایران لقب گرفت ‌و همین مسئله پدر وی را نگران کرده که آیا سیر رفتاری و عملکردی فرزندش هم...