شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سوتی عادل فردوسی پور در برنامه90

سوتی جدید عادل فردوسی پور

      سوتی جدید عادل فردوسی پور     شاید یکی از معدود دفعاتی بود که عادل فردوسی پور در برنامه اش یک سوتی لپی می دهد.او رو به عابدزاده کرد و گفت...