یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

سنجیدن پول دوستی

روشی ویژه برای سنجش پول دوستی افراد

روشی ویژه برای سنجش پول دوستی افراد می خواهیم میزان پول دوست بودن شما را با این تست بسنجیم و شخصیت شما را محک بزنیم پول تا چه میزان روی رفتارها و روحیات شما...