دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

سلمان رشدی

سلمان رشدی دوباره شکست عشقی خورد

نویسنده مرتد آیات شیطانی با وجود تقدیم یک انگشتر الماس نتوانست موافقت نامزدش را برای پنجمین ازدواج جلب کند. — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – —...