شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سفیدی موی سر

در سفیدشدن موی سر چه عواملی دخالت دارند؟

عواملی که در سفید شدن موی سر دخالت

 سفید شدن مو درست است که سفید شدن مو با سن افراد ارتباط مستقیمی داردولی برخی از افراد هنوز پیر نشده موهایشان سفید میشود. چه بسا در خانواده ها دیده میشود که موهای...