شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

سخن با شیطان

گفتگو با شیطان

  گفت: «مرا لعنت می کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده ام» با تعجب پرسیدم: «پس چرا زمین می خورم؟!» … ه شیطان گفتم: «لعنت بر شیطان»! لبخند زد. پرسیدم: «چرا می...