زن حامله

تجاوز به یک زن حامله عکس

تجاوز به یک زن حامله عکس قاضی جان والفورد خطاب به متجاوز در دادگاه گفت مهربانی و رئوفت بانوی محترم را اینگونه باید پاسخ داد؟ و به زن جوان نیز گفت متاسفانه شما جواب...