جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

زندگی نامه شیرازی

زندگی نامه حافظ شیرازی

حافظ را نمي توان از سنخ شاعران تک بعدي و تک ساحتي محسوب و تفکر شاعرانه اش را تنها به يک وجه خالص تفسير و تاويل کرد. شعر حافظ داراي ابعاد گوناگون و متنوع سرشار از راز و...