زمینه ، سازی ، یک ، نامزد ، برای ، مجلس ، دهم! ، زمینه سازی یک نامزد برای مجلس دهم! ،

زمینه سازی یک نامزد برای مجلس دهم!

ایرنا : یكی از نامزدهای انتخابات 50 هزار بسته ویژه كودكان موسوم به جعبه شانسی را در محل های حضور كودكان و نوجوانان توزیع كرده است.     در ادامه مطلب...     ...