جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رییس سندیکای جایگاه داران بنزین

قیمت بنزین حداکثر ۸۴۰ تومان

رییس سندیکای جایگاه داران بنزین با اشاره به مصوبات مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین تا تیرماه منتفی شده و حداکثر رشد قیمت ۲۰ درصد یا ۱۴۰ تومان برای بنزین آزاد خواهد...