رياحي

آغاز دفاعیات ریاحی از موکلش

با پایان یافتن اظهارات معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و عضو هیات‌مدیره شرکت گروه ملی ایران به عنوان متهم ردیف دوم پرونده فساد عظیم...

آغاز دفاعیات ریاحی از موکلش

با پایان یافتن اظهارات معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و عضو هیات‌مدیره شرکت گروه ملی ایران به عنوان متهم ردیف دوم پرونده فساد عظیم...