دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

روسپی‌

بر روسپی‌های تهران چه می گذرد؟

شاید شما هم در تاریکی های شب چشم هایتان به زنانی که با سر و وضعی زننده کنار خیابان ایستاده اند را دیده یا شنیده اید، زنانی که بر خلاف ظاهر خوش آب و رنگشان سینه ای پر از...