دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

روزهای هفته در ايران کهن

نام روزهای هفته در ایران کهن

نام روزهای هفته در ایران کهن کیوان شید = شنبه مهرشید = یکشنبه مه شید = دوشنبه بهرام شید = سه‌شنبه تیرشید = چهارشنبه هرمزشید = پنج‌شنبه ناهیدشید یا آدینه = جمعه اینک با...