جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رفع تکرر ادرار

درباره تکرر ادرار (Frequent urination) بیشتر بد انیم

اطلاعاتی درباره تکرر ادرار

 تکرر ادرار   تکرر ادرار یعنی ادرار بیش از اندازه طبیعی است. در این شرایط اندازه ادرار دفعی طبیعی یا کمتر ازاندازه طبیعی است. تکرر ادرار مشکلی است که می تواند...