رسمی عجیب در هند+تصاویر

رسمی عجیب در هند+تصاویر

در سرتاسر دنیا مردم رسم و رسومات خاصی دارند که بسیاری از آنها موجب تعجب همگان می شود.یکی از این اعتقادات عجیب و رسوم خاص،عروسی غورباقه ها و درگیری آنها در روز عروسی...