جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

رتبه علمی احمدی

رتبه علمی احمدی نژاد ارتقا یافت

رتبه علمی رئیس جمهور در دانشگاه علم و صنعت از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت. - – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –...