سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵
  • #
  • #

رتباط با خانواده همسر

استراتژی ارتباط با خانواده همسر

وقتی دو نفر با هم ازدواج می کنند در واقع گستره وسیعی از ارتباطات اجتماعی را تشکیل می دهند. بخش عمده ای از این روابط بین زن و شوهر و سپس اقوام و دوستان و آشنایان و بخشی...