دیدن نامحرم گناه است

ذکری برای خلاصی از نگاه به نامحرم

  اگر عقل و خرد انسان در اختیار چشم قرار گیرد، پیامدهاى روانى و غیر روانى فراوانى در پى خواهد داشت که ممکن است انسان را به تباهى بکشاند. ...