سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶
  • #
  • #

دکتر قلابي

دام دکتر قلابی برای دختران زودباور

دکتر قلابی که با وعده و وعید زنان و دختران جوان را فریب می داد و اموال شان را سرقت می کرد با تیزبینی یکی از طعمه هایش دستگیر شد. — – — – — – — – — – — – — – — – — –...