شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دلیل پف کردن چشم

اگر چشمهایمان پف آلود شد چکارکنیم

درمان چشمهای پف آلود

 پف کردن دور چشم هرگونه تمرین و فعالیتی که بتواند‌‌ به طور غیرمستقیم روی چشم، انجام شد‌‌ه و مواد‌‌ را به سمت پایین بکشد‌‌، د‌‌ر تخفیف و از بین برد‌‌ن سریع پف...