شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دلتنگی عاشقی

شعر دلتنگی

دلتنگم ! دلتنگ روزهای مملو از صداقت ، روزهای سکوت ، روزهای آرامش دلتنگ سکوت های پر از فریاد دلتنگ سیر پرشتاب و بی اشتباه دلتنگ پای پر آبله و قلب خستگی ناپذیر دلتنگم...