پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶
  • #
  • #

دفتر كار

مشاغلی که اشک شما را در می آورند !!

  کسانی که در دفتر کار و محیط سربسته هستند در مقابل تحریکات ایمنی ایمن نیستند و… بسیاری افراد در مواجهه با عوامل تحریک کننده مخاط بینی، حلق و چشم حساسند و این...