دعا برای افزایش مال

بهترین دعاها جهت فراخی روزی

بهترین دعاها جهت فراخی روزی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است : هر کس با ایمان را روزی تنگ شود هفت بار سوره مبارکه مریم را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی...