دوشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۵
  • #
  • #

دست داشتن اسرائیل در حادثه مصر

احتمال دست داشتن اسرائیل در حادثه مصر

همزمان با خوشحالی رسانه های صهیونیستی از حادثه ورزشگاه پورت سعید مصر و تاکید آنها بر اینکه مصر نیاز به یک قیم مانند مبارک دارد کارشناسان درباره نقش صهیونیستها در...