در این شرکت تماس تلفنی با مادر به طور روزانه الزامیست